State Education Commissioner visits

State Education Commissioner visits
Posted on 10/10/2019

State Education Commissioner to Hear from PBC Parents

Commissioner Richard Corcoran will be in Palm Beach County, Monday, October 14, 2019 to hear from parents and community stakeholders about the state’s academic standards.

In January, Governor DeSantis issued Executive Order 19-32 to ensure Florida has the best academic standards in the nation by eliminating Common Core and paving the way for Florida students to receive a world-class education to prepare them for jobs of the future. This mandate directed Commissioner Corcoran to comprehensively review the academic standards for Florida’s kindergarten through grade twelve students and provide recommended revisions to the Governor by January 1, 2020.
The Department of Education released the second draft of the revised standards for public input. The revised draft was crafted based on feedback the Department of Education received over the last several months from Florida teacher experts, national experts and the education community. 
The meeting at John I. Leonard High School will be held from 5:30 – 6:30 p.m. in the Media Center. Doors will open at 5:00 p.m.
If you are unable to attend, the public can submit feedback on each of the second draft standards individually at www.floridastandardsreview.org or email at [email protected].
At www.floridastandardsreview.org, stakeholders have the ability to seamlessly review each of Florida’s proposed Mathematics and English Language Arts standards by grade level. For each subject and grade level, respondents are asked to state whether they would keep the proposed standard as is, revise the proposed standard, move the proposed standard, or eliminate the standard entirely. Respondents can also provide a rationale for their selection.

El Comisionado de Educación del Estado escuchará a los padres del Condado de Palm Beach (PBC)
El comisionado Richard Corcoran estará en el condado de Palm Beach el lunes 14 de octubre del 2019 para escuchar a los padres y las partes interesadas de la comunidad sobre los estándares académicos del estado.

En enero, el gobernador DeSantis emitió la Orden ejecutiva 19-32 para garantizar que la Florida tenga los mejores estándares académicos de la nación al eliminar Common Core y comenzar el camino para que los estudiantes de la Florida reciban una educación de clase mundial para prepararlos para los trabajos del futuro. Este mandato ordenó al Comisionado Corcoran que revise exhaustivamente los estándares académicos para los estudiantes de kindergarten a doce grado de la Florida y proporcione las revisiones recomendadas al Gobernador antes del 1ro. de enero del 2020.

El Departamento de Educación publicó el segundo borrador de los estándares revisados para la opinión pública. El borrador revisado fue elaborado en base a los comentarios que el Departamento de Educación recibió en los últimos meses de expertos docentes de la Florida, expertos nacionales y la comunidad educativa.

La reunión en la Escuela Secundaria John I. Leonard se llevará a cabo de 5:30 a 6:30 p.m. en la biblioteca. Las puertas estarán  abiertas a las 5:00 p.m.

Si no pueden asistir, el público puede enviar comentarios sobre cada uno de los segundos borradores de estándares individualmente en www.floridastandardsreview.org o por correo electrónico a [email protected].

En www.floridastandardsreview.org, las partes interesadas tienen la capacidad de revisar a la perfección cada uno de los estándares de la Florida propuestos para Matemáticas e Inglés por grado. Para cada materia y grado, se les pide a los encuestados que indiquen si mantendrían el estándar propuesto tal como está, que revisen el estándar propuesto, que muevan el estándar propuesto o eliminen el estándar por completo. Los encuestados también pueden proporcionar una justificación para su selección.
Komisyonè Edikasyon Eta a ap Chita Pale Ak Paran PBC
Komisyonè Richard Corcoran pral gen yon reyinyon nan Rejyon Palm Beach la lendi 14 oktòb 2019 pou tande paran yo ak moun ki gen enterè nan kominote a sou estanda akademik eta a.
Nan mwa janvye, Gouvènè DeSantis te pibliye Dekrè Egzekitif 19-32 pou asire ke Florid gen pi bon estanda akademik nan peyi a lè li elimine Common Core epi prepare wout pou elèv Florid yo resevwa yon edikasyon klas mondyal pou mache travay la alavni. Lwa sa a te otorize Komisyonè Corcoran pou li revize estanda akademik yo konplètman pou elèv matènèl rive nan klas douzyèm epi rekòmande revizyon bay Gouvènè a anvan 1ye janvye 2020.
Depatman Edikasyon an pibliye dezyèm bouyon estanda revize yo pou piblik la bay opinyon yo. Bouyon sa a ta baze sou opinyon Depatman Edikasyon te resevwa nan men pwofesè ekspè nan eta Florid, nan nan peyi Etazini, ak manm kominote akademik la.
Reyinyon ap fèt nan bibliyotèk Lekòl Segondè John I. Leonard ant 5:30 a 6:30 pm. Pòt ap ouvri a 5:00 p.m.
Si ou pa kapab patisipe, ou kapab bay opinyon w sou entènèt nan www.floridastandardsreview.org oswa imèl [email protected].
Nan www.floridastandardsreview.org, moun ki gen enterè yo kapab revize tout estanda yo pwopoze yo pou matematik, lang, pou chak klas. Pou chak matyè ak nivo klas yo, y ap mande w si ou dakò pou kenbe estanda a, revize li, oswa elimine konplètman. Ou kapab bay rezon ki eksplike pozisyon w nan.


Search
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA